PRODUCTION

PRODUCER

Yuta Ueno

Shinya Masuda

Yas Osawa

Maiko Shimada

Go Tanabe

Shunsuke Imoto

Hide Nagasawa

PRODUCTION MANAGER

Miki Takusagawa

Tomoko Morishige

Eriko Amari

Leo Otake

Misuzu Horiuchi

Anju Yoshida

Kanna Naiki

TALENT MANAGEMENT

Akiko Senju

Miho Tsuchiya

CLIENT SERVICES

Yuuki Otsuka

HUMAN RESOURCES

Mutsumi Furuto