Morinaga & Company – Itachoco ice cream

TOKYO : Edit
Director : Shota Nakano via CRAZY
Director of Photography : Tatsuyuki Kouzen via CRANK
Editor : Kyohei Kaneko
Share :