NIKE – FORCE

TOKYO : Produce, Edit
Director : Yasuhito Tsuge via November, Inc.
Producer : Hide Nagasawa, Mariko Tsutsumi (TAIYO KIKAKU Co., Ltd.)
Production Manager : Kunihiko Sakata (TAIYO KIKAKU Co., Ltd.), Yuki Shiihara (TAIYO KIKAKU Co., Ltd.)
Director of Photography : Toshihiko Kizu
Editor : aika
Share :