uru – Kokoroe

TOKYO : Camera, Lighting Direction | Gaffer
Director : Erika Konno via TYO
Director of Photography : Daichi Hayashi
Lighting Direction | Gaffer : Haruka Harazawa
Share :